براساس قیمت (تومان)
سبد خرید

نمایش ۱ - ۲۴ کالا از ۲۶

 • سکوی کشت گالوانیزه دو طبقه مدل IPG-CP 02
  سکوی کشت گالوانیزه دو طبقه مدل IPG-CP 02 ۱۱,۲۶۵,۰۰۰ ریال
  ۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال بروزرسانی :-1054 فروردین 781

  0.0

  از 0 رای

 • سکوی کشت گالوانیزه سه طبقه مدل IPG-CP 03
  سکوی کشت گالوانیزه سه طبقه مدل IPG-CP 03 ۱۶,۳۷۵,۰۰۰ ریال
  ۳,۹۹۰,۰۰۰ ریال بروزرسانی :-1054 فروردین 781

  0.0

  از 0 رای

 • گلخانه خانگی مدل IPG-F1
  گلخانه خانگی مدل IPG-F1 ۸۸,۷۶۳,۰۰۰ ریال
  ۳,۰۲۰,۰۰۰ ریال بروزرسانی :-1003 فروردین 781

  0.0

  از 0 رای

 • گلخانه خانگی مدل IPG-F2
  گلخانه خانگی مدل IPG-F2 ۱۰۸,۱۶۳,۰۰۰ ریال
  ۴,۵۴۰,۰۰۰ ریال بروزرسانی :-1003 فروردین 781

  0.0

  از 0 رای

 • گلخانه خانگی مدل IPG-F3
  گلخانه خانگی مدل IPG-F3 ۱۲۷,۹۲۵,۰۰۰ ریال
  ۵,۳۵۰,۰۰۰ ریال بروزرسانی :-1003 فروردین 781

  0.0

  از 0 رای

 • گلخانه خانگی مدل IPG-F4
  گلخانه خانگی مدل IPG-F4 ۱۴۶,۸۱۳,۰۰۰ ریال
  ۳۲,۴۹۰,۰۰۰ ریال بروزرسانی :-1054 فروردین 781

  0.0

  از 0 رای

 • گلخانه خانگی مدل IPG-S1
  گلخانه خانگی مدل IPG-S1 ۶۵,۴۶۳,۰۰۰ ریال
  -۱۴,۵۳۰,۰۰۰ ریال بروزرسانی :-1003 فروردین 781

  0.0

  از 0 رای

 • گلخانه خانگی مدل IPG-S2
  گلخانه خانگی مدل IPG-S2 ۱۰۸,۱۶۳,۰۰۰ ریال
  ۴,۵۴۰,۰۰۰ ریال بروزرسانی :-1003 فروردین 781

  0.0

  از 0 رای

 • گلخانه خانگی مدل IPG-S3
  گلخانه خانگی مدل IPG-S3 ۱۲۷,۹۲۵,۰۰۰ ریال
  ۵,۳۵۰,۰۰۰ ریال بروزرسانی :-1003 فروردین 781

  0.0

  از 0 رای

 • گلخانه پیش ساخته طرح اسپانیایی ۱۰۰ متری مدل IPG-P7
  گلخانه پیش ساخته طرح اسپانیایی ۱۰۰ متری مدل IPG-P7 ۳۹۹,۵۲۵,۰۰۰ ریال
  ۱۸,۰۷۶,۰۰۰ ریال بروزرسانی :-1000 فروردین 781

  0.0

  از 0 رای

 • گلخانه پیش ساخته طرح اسپانیایی ۱۲۰ متری مدل IPG-P8
  گلخانه پیش ساخته طرح اسپانیایی ۱۲۰ متری مدل IPG-P8 ۴۴۷,۳۷۵,۰۰۰ ریال
  ۲۰,۱۱۰,۰۰۰ ریال بروزرسانی :-1000 فروردین 781

  0.0

  از 0 رای

 • گلخانه پیش ساخته طرح اسپانیایی ۱۴۰ متری مدل IPG-P9
  گلخانه پیش ساخته طرح اسپانیایی ۱۴۰ متری مدل IPG-P9 ۴۹۵,۲۲۵,۰۰۰ ریال
  ۲۲,۱۶۱,۰۰۰ ریال بروزرسانی :-1000 فروردین 781

  0.0

  از 0 رای

 • گلخانه پیش ساخته طرح اسپانیایی ۲۰ متری مدلIPG-P1
  گلخانه پیش ساخته طرح اسپانیایی ۲۰ متری مدلIPG-P1 ۱۳۶,۸۶۳,۰۰۰ ریال
  -۵۹,۴۶۰,۰۰۰ ریال بروزرسانی :-1000 فروردین 781

  0.0

  از 0 رای

 • گلخانه پیش ساخته طرح اسپانیایی ۲۰۰متری مدل IPG-P10
  گلخانه پیش ساخته طرح اسپانیایی ۲۰۰متری مدل IPG-P10 ۶۳۸,۷۶۳,۰۰۰ ریال
  ۲۸,۲۷۵,۰۰۰ ریال بروزرسانی :-1000 فروردین 781

  0.0

  از 0 رای

 • گلخانه پیش ساخته طرح اسپانیایی ۲۴۰متری مدل IPG-P11
  گلخانه پیش ساخته طرح اسپانیایی ۲۴۰متری مدل IPG-P11 ۷۳۴,۴۶۳,۰۰۰ ریال
  ۳۲,۳۵۰,۰۰۰ ریال بروزرسانی :-1000 فروردین 781

  0.0

  از 0 رای

 • گلخانه پیش ساخته طرح اسپانیایی ۲۸۰متری مدل IPG-P12
  گلخانه پیش ساخته طرح اسپانیایی ۲۸۰متری مدل IPG-P12 ۸۳۰,۱۶۳,۰۰۰ ریال
  ۳۶,۴۴۱,۰۰۰ ریال بروزرسانی :-1000 فروردین 781

  0.0

  از 0 رای

 • گلخانه پیش ساخته طرح اسپانیایی ۴۰ متری مدلIPG-P2
  گلخانه پیش ساخته طرح اسپانیایی ۴۰ متری مدلIPG-P2 ۱۹۵,۱۵۰,۰۰۰ ریال
  ۹,۱۶۰,۰۰۰ ریال بروزرسانی :-1000 فروردین 781

  0.0

  از 0 رای

 • گلخانه پیش ساخته طرح اسپانیایی ۵۰ متری مدلIPG-P3
  گلخانه پیش ساخته طرح اسپانیایی ۵۰ متری مدلIPG-P3 ۲۲۴,۳۰۰,۰۰۰ ریال
  ۱۰,۴۹۰,۰۰۰ ریال بروزرسانی :-1000 فروردین 781

  0.0

  از 0 رای

 • گلخانه پیش ساخته طرح اسپانیایی ۶۰ متری مدلIPG-P4
  گلخانه پیش ساخته طرح اسپانیایی ۶۰ متری مدلIPG-P4 ۲۶۰,۱۵۰,۰۰۰ ریال
  ۱۲,۲۴۰,۰۰۰ ریال بروزرسانی :-1000 فروردین 781

  0.0

  از 0 رای

 • گلخانه پیش ساخته طرح اسپانیایی ۸۰ متری مدلIPG-P6
  گلخانه پیش ساخته طرح اسپانیایی ۸۰ متری مدلIPG-P6 ۳۵۱,۷۵۰,۰۰۰ ریال
  ۱۶,۰۹۵,۰۰۰ ریال بروزرسانی :-1000 فروردین 781

  0.0

  از 0 رای

 • گلخانه پیش ساخته طرح اسپانیایی ۹۰ متری مدلIPG-P5
  گلخانه پیش ساخته طرح اسپانیایی ۹۰ متری مدلIPG-P5 ۳۱۴,۲۱۳,۰۰۰ ریال
  ۱۴,۶۷۱,۰۰۰ ریال بروزرسانی :-999 فروردین 781

  0.0

  از 0 رای

 • گلخانه پیش ساخته طرح اسپانیایی۳۶۰متری مدل IPG-P13
  گلخانه پیش ساخته طرح اسپانیایی۳۶۰متری مدل IPG-P13 ۹۴۲,۹۷۵,۰۰۰ ریال
  ۴۱,۱۷۱,۰۰۰ ریال بروزرسانی :-999 فروردین 781

  0.0

  از 0 رای

 • گلخانه پیش ساخته طرح اسپانیایی۴۰۸متری مدل IPG-P14
  گلخانه پیش ساخته طرح اسپانیایی۴۰۸متری مدل IPG-P14 ۹۷۹,۹۰۰,۰۰۰ ریال
  ۴۲,۵۳۰,۰۰۰ ریال بروزرسانی :-999 فروردین 781

  0.0

  از 0 رای

 • گلخانه پیش ساخته طرح اسپانیایی۴۳۲متری مدل IPG-P15
  گلخانه پیش ساخته طرح اسپانیایی۴۳۲متری مدل IPG-P15 ۱,۰۲۷,۹۷۵,۰۰۰ ریال
  ۴۴,۵۹۰,۰۰۰ ریال بروزرسانی :-999 فروردین 781

  0.0

  از 0 رای

مقایسه ( 0 مورد )