براساس قیمت (تومان)
سبد خرید

نمایش ۱ - ۲۴ کالا از ۲۶

 • گلخانه پیش ساخته طرح اسپانیایی۵۰۴متری مدل IPG-P17
  گلخانه پیش ساخته طرح اسپانیایی۵۰۴متری مدل IPG-P17 ۱,۵۱۵,۹۰۰,۰۰۰ ریال
  ۵۰,۷۶۰,۰۰۰ ریال بروزرسانی :-999 فروردین 781

  0.0

  از 0 رای

 • گلخانه پیش ساخته طرح اسپانیایی۴۵۶متری مدل IPG-P16
  گلخانه پیش ساخته طرح اسپانیایی۴۵۶متری مدل IPG-P16 ۱,۳۸۹,۹۰۰,۰۰۰ ریال
  ۴۶,۶۵۰,۰۰۰ ریال بروزرسانی :-1006 فروردین 781

  0.0

  از 0 رای

 • گلخانه پیش ساخته طرح اسپانیایی۴۳۲متری مدل IPG-P15
  گلخانه پیش ساخته طرح اسپانیایی۴۳۲متری مدل IPG-P15 ۱,۳۲۹,۹۰۰,۰۰۰ ریال
  ۴۴,۵۹۰,۰۰۰ ریال بروزرسانی :-999 فروردین 781

  0.0

  از 0 رای

 • گلخانه پیش ساخته طرح اسپانیایی۴۰۸متری مدل IPG-P14
  گلخانه پیش ساخته طرح اسپانیایی۴۰۸متری مدل IPG-P14 ۱,۲۶۶,۹۰۰,۰۰۰ ریال
  ۴۲,۵۳۰,۰۰۰ ریال بروزرسانی :-999 فروردین 781

  0.0

  از 0 رای

 • گلخانه پیش ساخته طرح اسپانیایی۳۶۰متری مدل IPG-P13
  گلخانه پیش ساخته طرح اسپانیایی۳۶۰متری مدل IPG-P13 ۱,۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال
  ۴۱,۱۷۱,۰۰۰ ریال بروزرسانی :-999 فروردین 781

  0.0

  از 0 رای

 • گلخانه پیش ساخته طرح اسپانیایی ۲۸۰متری مدل IPG-P12
  گلخانه پیش ساخته طرح اسپانیایی ۲۸۰متری مدل IPG-P12 ۱,۰۷۳,۹۰۰,۰۰۰ ریال
  ۳۶,۴۴۱,۰۰۰ ریال بروزرسانی :-1000 فروردین 781

  0.0

  از 0 رای

 • گلخانه پیش ساخته طرح اسپانیایی ۲۴۰متری مدل IPG-P11
  گلخانه پیش ساخته طرح اسپانیایی ۲۴۰متری مدل IPG-P11 ۹۴۹,۹۰۰,۰۰۰ ریال
  ۳۲,۳۵۰,۰۰۰ ریال بروزرسانی :-1000 فروردین 781

  0.0

  از 0 رای

 • گلخانه پیش ساخته طرح اسپانیایی ۲۰۰متری مدل IPG-P10
  گلخانه پیش ساخته طرح اسپانیایی ۲۰۰متری مدل IPG-P10 ۸۲۵,۹۰۰,۰۰۰ ریال
  ۲۸,۲۷۵,۰۰۰ ریال بروزرسانی :-1000 فروردین 781

  0.0

  از 0 رای

 • گلخانه پیش ساخته طرح اسپانیایی ۱۴۰ متری مدل IPG-P9
  گلخانه پیش ساخته طرح اسپانیایی ۱۴۰ متری مدل IPG-P9 ۶۳۰,۹۰۰,۰۰۰ ریال
  ۲۲,۱۶۱,۰۰۰ ریال بروزرسانی :-1000 فروردین 781

  0.0

  از 0 رای

 • گلخانه پیش ساخته طرح اسپانیایی ۱۲۰ متری مدل IPG-P8
  گلخانه پیش ساخته طرح اسپانیایی ۱۲۰ متری مدل IPG-P8 ۵۷۸,۹۰۰,۰۰۰ ریال
  ۲۰,۱۱۰,۰۰۰ ریال بروزرسانی :-1000 فروردین 781

  0.0

  از 0 رای

 • گلخانه پیش ساخته طرح اسپانیایی ۱۰۰ متری مدل IPG-P7
  گلخانه پیش ساخته طرح اسپانیایی ۱۰۰ متری مدل IPG-P7 ۵۱۶,۹۰۰,۰۰۰ ریال
  ۱۸,۰۷۶,۰۰۰ ریال بروزرسانی :-1000 فروردین 781

  0.0

  از 0 رای

 • گلخانه پیش ساخته طرح اسپانیایی ۸۰ متری مدلIPG-P6
  گلخانه پیش ساخته طرح اسپانیایی ۸۰ متری مدلIPG-P6 ۴۵۴,۹۰۰,۰۰۰ ریال
  ۱۶,۰۹۵,۰۰۰ ریال بروزرسانی :-1000 فروردین 781

  0.0

  از 0 رای

 • گلخانه پیش ساخته طرح اسپانیایی ۹۰ متری مدلIPG-P5
  گلخانه پیش ساخته طرح اسپانیایی ۹۰ متری مدلIPG-P5 ۴۰۵,۹۰۰,۰۰۰ ریال
  ۱۴,۶۷۱,۰۰۰ ریال بروزرسانی :-999 فروردین 781

  0.0

  از 0 رای

 • گلخانه پیش ساخته طرح اسپانیایی ۶۰ متری مدلIPG-P4
  گلخانه پیش ساخته طرح اسپانیایی ۶۰ متری مدلIPG-P4 ۳۳۶,۹۰۰,۰۰۰ ریال
  ۱۲,۲۴۰,۰۰۰ ریال بروزرسانی :-1000 فروردین 781

  0.0

  از 0 رای

 • گلخانه پیش ساخته طرح اسپانیایی ۵۰ متری مدلIPG-P3
  گلخانه پیش ساخته طرح اسپانیایی ۵۰ متری مدلIPG-P3 ۲۸۹,۹۰۰,۰۰۰ ریال
  ۱۰,۴۹۰,۰۰۰ ریال بروزرسانی :-1000 فروردین 781

  0.0

  از 0 رای

 • گلخانه پیش ساخته طرح اسپانیایی ۴۰ متری مدلIPG-P2
  گلخانه پیش ساخته طرح اسپانیایی ۴۰ متری مدلIPG-P2 ۲۵۲,۹۰۰,۰۰۰ ریال
  ۹,۱۶۰,۰۰۰ ریال بروزرسانی :-1000 فروردین 781

  0.0

  از 0 رای

 • گلخانه پیش ساخته طرح اسپانیایی ۲۰ متری مدلIPG-P1
  گلخانه پیش ساخته طرح اسپانیایی ۲۰ متری مدلIPG-P1 ۱۷۶,۹۰۰,۰۰۰ ریال
  -۵۹,۴۶۰,۰۰۰ ریال بروزرسانی :-1000 فروردین 781

  0.0

  از 0 رای

 • گلخانه خانگی ۱۸/۷۵ متری مدل IPG-F4
  گلخانه خانگی ۱۸/۷۵ متری مدل IPG-F4 ۱۸۹,۹۰۰,۰۰۰ ریال
  ۳۲,۴۹۰,۰۰۰ ریال بروزرسانی :-1054 فروردین 781

  0.0

  از 0 رای

 • گلخانه خانگی ۱۵ متری مدل IPG-F3
  گلخانه خانگی ۱۵ متری مدل IPG-F3 ۱۶۵,۹۰۰,۰۰۰ ریال
  ۵,۳۵۰,۰۰۰ ریال بروزرسانی :-1003 فروردین 781

  0.0

  از 0 رای

 • گلخانه خانگی ۱۱/۲۵ متری مدل IPG-F2
  گلخانه خانگی ۱۱/۲۵ متری مدل IPG-F2 ۱۳۹,۹۰۰,۰۰۰ ریال
  ۴,۵۴۰,۰۰۰ ریال بروزرسانی :-1003 فروردین 781

  0.0

  از 0 رای

 • گلخانه خانگی ۷/۵ متری مدل IPG-F1
  گلخانه خانگی ۷/۵ متری مدل IPG-F1 ۱۱۴,۹۰۰,۰۰۰ ریال
  ۳,۰۲۰,۰۰۰ ریال بروزرسانی :-1003 فروردین 781

  0.0

  از 0 رای

 • گلخانه خانگی ۱۲ متری مدل IPG-S3
  گلخانه خانگی ۱۲ متری مدل IPG-S3 ۱۶۵,۹۰۰,۰۰۰ ریال
  ۵,۳۵۰,۰۰۰ ریال بروزرسانی :-1003 فروردین 781

  0.0

  از 0 رای

 • گلخانه خانگی ۹ متری مدل IPG-S2
  گلخانه خانگی ۹ متری مدل IPG-S2 ۱۳۹,۹۰۰,۰۰۰ ریال
  ۴,۵۴۰,۰۰۰ ریال بروزرسانی :-1003 فروردین 781

  0.0

  از 0 رای

 • گلخانه خانگی ۶ متری مدل IPG-S1
  گلخانه خانگی ۶ متری مدل IPG-S1 ۸۴,۹۰۰,۰۰۰ ریال
  -۱۴,۵۳۰,۰۰۰ ریال بروزرسانی :-1003 فروردین 781

  0.0

  از 0 رای

مقایسه ( 0 مورد )